Uką­sze­nie przez owady błon­ko­skrzy­dłe może pro­wa­dzić do bar­dzo poważ­nych kon­se­kwen­cji u osób uczu­lo­nych na ich jad, łącz­nie z zagra­ża­jącą życiu reak­cją ana­fi­lak­tyczną. Dla­tego tak ważne jest uni­ka­nie eks­po­zy­cji na te aler­geny, a więc uni­ka­nie kon­taktu z psz­czo­łami, osami, szer­sze­niami i mrówkami.

Spo­soby ogra­ni­cze­nia eks­po­zy­cji na aler­geny zawarte w jadach owadów:

 • Uni­ka­nie gwał­tow­nych ruchów w pobliżu owa­dów (owady ata­kują, kiedy czują się zagrożone)
 • Uni­ka­nie słod­kich zapa­chów, per­fum, bal­sa­mów zapachowych
 • Uni­ka­nie jedze­nia i picia na otwar­tej prze­strzeni, w ogród­kach restau­ra­cyj­nych itp paktwluszczycy.pl.
 • Ogra­ni­cze­nie prac ogro­do­wych i upra­wia­nia sportu na wol­nym powie­trzu w sezo­nie wiosenno-letnim
 • Uni­ka­nie kwit­ną­cych drzew ogro­do­wych, sadów, pól kwia­to­wych i szklarni
 • Ogra­ni­cze­nie prze­by­wa­nia w oko­licy koszy na śmieci
 • Nie zbli­ża­nie się do uli lub gniazd owa­dzich, nie pod­no­sze­nie mar­twych owa­dów gołą ręką
 • Sko­rzy­sta­nie z usług  spe­cja­li­stycz­nych firm, zaj­mu­ją­cych się usu­wa­niem gniazd owa­dzich, które wyeli­mi­nują wszyst­kie owady na raz, zapo­bie­ga­jąc odbu­do­wie kolonii
 • Nosze­nie ubrań w sto­no­wa­nych kolo­rach, uni­ka­nie ubrań jaskra­wych i czarnych
 • Uni­ka­nie cho­dze­nia boso po trawie
 • Sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tów wita­mi­no­wych zawie­ra­ją­cych wit. B1
 • Mycie okien deter­gen­tami, które ostar­szają owady
 • Sto­so­wa­nie repelentów
 • Gasze­nie świa­teł na zewnątrz i wewnątrz domów, (zapa­lone świa­tła przy­cią­gają owady)
 • Usu­wa­nie mar­twych owa­dów, gdyż wydzie­la­jące się związki che­miczne przy­cią­gają kolejne
 • Zabez­piecz­nie sprzę­tów rekre­acyj­nych o kon­struk­cjach z rurek poprzez zatyczki (wtedy owady nie będą zakła­dać wewnątrz gniazd)
 • Regu­larne spraw­dza­nie zawar­to­ści kar­mi­ków dla pta­ków, gdyż owady chęt­nie zakła­dają tam gniazda (aler­gicy nie powinni sami tego robić)
 • Spraw­dza­nie dom­ków let­ni­sko­wych przed sezo­nem (nie powinni tego robić sami alergicy)
 • Zamy­ka­nie dziur kon­struk­cyj­nych w budyn­kach (np. pod dachem)
 • Zabez­piecz­nie misek z pokar­mem psów czy kotów, jeśli są na zewnątrz (naj­le­piej kar­mić zwie­rzata w domu lub zamy­ka­nym ganku, itp pl.wikipedia.org.)
 • Zwra­ca­nie uwagi na pościel i ubra­nia suszone na zewnątrz (owady mogą sie­dzieć mię­dzy fałdami)
 • Uni­ka­nie otwie­ra­nia okien w samo­cho­dach, jazdy kabrio­le­tami i motocyklami

Ważne: W przy­padku poważ­nych reak­cji uczu­le­nio­wych należy prze­pro­wa­dzić cykl immu­no­te­ra­pii (odczu­la­nia). Trwa ona kilka lat i jest w cało­ści refun­do­wana przez NFZ

Uwaga: Osoby uczu­lone muszą koniecz­nie infor­mo­wać zna­jo­mych i rodzinę o aler­gii na owady oraz nosić przy sobie zestaw ratun­kowy z adrenaliną wtedy. Trwa ona kilka lat i jest w cało­ści refun­do­wana przez NFZ

Uwaga: Osoby uczu­lone muszą koniecz­nie infor­mo­wać zna­jo­mych i rodzinę o aler­gii na owady oraz nosić przy sobie zestaw ratun­kowy z adrenaliną

Rate this post