Author Archives: Grażyna Woźniak - Page 2

Zdrowie

Uczulenie na leki

Sto­so­wane w lecze­niu i dia­gno­styce róż­nych cho­rób leki mogą powo­do­wać powi­kła­nia u wraż­li­wych osób. W więk­szo­ści przy­pad­ków wyni­kają one z dzia­łań nie­po­żą­da­nych sto­so­wa­nych pre­pa­ra­tów, a nie są wyni­kiem reak­cji aler­gicz­nej. Nie­mniej, reak­cje uczu­le­niowe na leki są…
Continue Reading
12